Memuriyete bazı kişiler sınavla bazı kişiler ise referansları sayesinde girerler.

Aslında sıradan düz vatandaşlar için memur olmak son derece zordur. Peki, Sınavla Nasıl Memur Olunur? Lise, önlisans ve lisans mezunları memurluk kadroları için 2 yılda bir yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmeli, KPSS sonucuna göre 2 yıl boyunca yapılacak olan tercih işlemlerine başvuru yapılmalıdır. İlgili kişiler memur olmak isteyen yüzbinlerce kişi arasından yüksek bir puan alabildiyse ancak bu tercih işlemlerinde bir kadroya yerleşebilmektedir. Sınav ve tercihle memur olmanın bu zorluğu nedeniyle siyaset veya bürokraside üst düzey referansı olan bazı adaylar bu eş, dost, akraba tanıdıklarını kullanarak istisnai kadro dediğimiz bazı kadrolara sınavsız atanmaktadır. 657’nin kapsamı dışında kamu kurumlarına hizmet alımı yoluyla personel alımı veya sözleşmeli personel alımı şeklinde alımlarda yapılmaktadır.

İstisnai memurluklara 657’nin atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilmektedir.

İstisnai memurluklara aşağıdaki genel şartları taşıyanlar atanabilir:

  1. Türk Vatandaşı olmak,
  2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
  3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (1)
  6. Askerlik durumu itibariyle;
  7. a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  8. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  9. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  10. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.

Bu noktada istisnai memurluklar nelerdir sorusu ortaya çıkmaktadır.

657 devlet memurları kanunu’nun 59 maddesinde bu istisnai memurluk kadroları sayılmaktadır. Özellikle belediyeler ve valiliklerde bulunan özel kalem müdürlükleri ile bakanlık müşavirlikleri istisnai kadrolara atanmada bir basamak olarak kullanılmaktadır.

Bazı belediyelerde özel kalem müdürü kadrosu yer alır. Özel kalem müdürlüğüne atanma, diğer KPSS’ye girme şartı olmadan yapıldığından herkes bu kadrolara talip olmaktadır.

Özel Kalem Müdürlüğü Hangi Belediyelerde Bulunur?

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre,

1-Büyükşehir belediyeleri,

2- İl belediyeleri ve

3- Nüfusu 150.000’in üzerinde sayılan belediyelerde (büyükşehir ilçe ve ilçe belediyeleri)

özel kalem müdürü istihdam edilebilir.

Dolayısıyla nüfusu 150 bin’in üzerinde bulunan büyükşehir ilçe belediyelerinin tamamında Özel kalem Müdürü kadrosu bulunmaktadır.

Nüfusu bu rakamın altında olan bazı belediyelerde de Özel kalem Müdürü kadrosu ihdas edilebilmektedir.

Valiliklerde ise özel kalem müdürü atama yetkisi tamamen İl valisinin yetkisi dahilindedir.

Sonuç olarak, eğer üst düzey referanslarınız varsa bu istisnai kadrolara sınavsız bir şekilde atanabilirsiniz.