Devlet memurları amirlerinden aldıkları emirleri yerine getirmek durumundadır. Fakat bazı durumlarda verilen emirler mevzuata uymayabilmekte ve hatta bazı emirler suç teşkil edebilmektedir.

Devlet memurları öncelikle verilen emrin mevcut mevzuata uygun olup olmadığını sorgulamalı ve denetlemelidir. Emir, mevcut mevzuata uygun ise yerine getirilmelidir. Eğer verilen emir mevzuata uygun değilse, gereği yapılmamalı ve emri veren amire mevzuata aykırı olduğu bildilmelidir. Amir mevzuata aykırı olmasına rağmen emrin yapılmasını belirtip bu talebini yazılı olarak belirtirse bu emir yerine getirilmek zorundadır. İçerisinde suç unsurları bulunan emirler ise hiçbir suretle yerine getirilmemelidir. Aksi takdirde emri yerine getiren kimse de sorumluluktan kurtulamayacaktır. Bazı acil durumlarda kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar olabilmektedir.

  • Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
  • Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.