Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli rütbelerde görev yapmış olan ve daha sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçmek isteyenlerle ilgili Devlet Personel Başkanlığı’nın 26/03/2009 tarih ve 3247 sayılı görüşüne göre;

  1. teğmen veya üsteğmen rütbeleri şef kadrosuna;
  2. yüzbaşı rütbesi müdür yardımcısı veya uzman kadrolarına;
  3. binbaşı rütbesi ise müdür unvanlı kadrolara denk olarak gösterilmektedir.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde binbaşı, yüzbaşı, teğmen, üsteğmen gibi rütbelerde görev yapmış olanların hangi kadrolara görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanabileceklerine ilişkin.26/03/2009-3247

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92’nci maddesinde, “657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in ek 1’inci maddesinde, “Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükmü getirilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, daha önce söz konusu rütbede görev yapmış olmaları ve mevzuatla aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi özel yönetmeliklerinde,
1- “Yönetim Hizmetleri Grubu”nda düzenlenmiş olan şef unvanlı ve bu unvanla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere, “teğmen” veya “üsteğmen” rütbesinde görev yapmış olanların,
2- “Yönetim Hizmetleri Grubu”nda düzenlenmiş olan müdür yardımcısı veya uzman ile adı geçen unvanlı kadrolarla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere, “yüzbaşı” rütbesinde görev yapmış olanların,
3- “Yönetim Hizmetleri Grubu”nda düzenlenmiş olan müdür unvanlı ve bu unvanla aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere, “binbaşı” rütbesinde görev yapmış olanların
görevde yükseleme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanabilmeleri hususunun, ilgili kurumların takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.